Publicaties

ANBI gegevens


Naam Stichting de Moderne Papegaai
RSIN/Fiscaalnummer 814213935
Contactgevens U vindt uw mogelijkheden tot contact hier
Bestuurssamenstelling  
Henk Verbaas Voorzitter Geen beloning
Adrie van Essen Secretaris / penningmeester Geen beloning
Marieke Bouman Algemeen bestuurslid Geen beloning
Doelstelling & Beleid U vindt onze doelstelling en het beleidsplan hier

Jaarverslag
Balans per 31-12-2018
Vaste activa 333,33
Vlottende activa 18.721,30
  19.054,63
   
Eigen vermogen 19.054,63
Voorzieningen 0
Kortlopende schulden 0
  19.054,63
 
 
Resultatenoverzicht 2018
Netto-omzet 8.849,18
Personeelskosten 0
Afschrijvingen 0
Overige bedrijfskosten 12.808,66
Netto resultaat -3.959,48

Toelichting:
De inkomsten bestaan onder andere uit:
- Donaties
- Adoptie
- Opbrengst cursussen
- Opbrengst verkoop buggy's, speelgoed etc.

De uitgaven bestaan onder andere uit:
- Dierenartskosten
- Verzekeringen / contributies 
- Voeding
- Inkoop diversen

Verslag van activiteiten in 2019
Download
Share our website