Publicaties

Wat doet CITES in Nederland


CITES in Nederland

Cites, de Convention on international Trade in Endagered Species of Wild Fauna and Flora, is ruim 30 jaar oud.

Wet en regelgeving
Wet en regelgeving rond CITES speelt zich af op de volgende drie niveaus:

Mondiaal niveau
CITES heeft de bedreigde soorten opgenomen in drie verschillende bijlagen. Elke bijlage heeft een eigen beschermingsniveau. De bijlage waarin een soort is opgenomen, bepaalt of internationale handel in toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

Europees niveau
De Europeese regelgeving is strenger dan de CITES regelgeving. Een belangrijk voorbeeld hiervan is dat de Europese regelgeving niet alleen voor invoer van Bijlage 1 plant-en diersoort een vooraf verleende CITES-invoervergunning vereist, maar dit ook voor Bijlage ll soorten verplicht stelt. De Europese regelgeving kent naast de CITES-vergunningen het EG-certificaat voor eigendomsoverdracht en commerciele handelingen binnen de Europese Unie.

Nederlands niveau
In nederland is sinds 2002 de Flora-en faunawet van kracht. Door deze wet kan CITES uitvoering geven aan de Europese regelgeving en zijn overtredingen strafbaar gesteld. De Flora-en faunawet kent een verbod op het onder zich hebben van bepaalde soorten. Voor particulieren geldt bijvoorbeeld een algeheel verbod op het houden van apen en de meeste katachtigen.

Samengevat:
Voor levende dieren die tot een beschermde diersoort horen, moet u in bepaalde gevallen een registratie bijhouden. Dit is bepaald in de Regeling Administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantsoorten van de Flora- en faunawet.

Voor welke dieren moet u een registratie bijhouden?

U moet een registratie bijhouden voor de volgende levende, in gevangenschap gefokt en geboren
dieren:

  • Vogels, opgenomen in Bijlage A
  • Gewervelde dieren (geen vogels), opgenomen in Bijlage A
  • Vogels en andere uitheemse gewervelde dieren, opgenomen in Bijlage B. Er geldt een uitzondering voor vogels die zijn voorzien van een naadloos gesloten pootring (als bedoeld in de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens) en voor vogels die zijn opgenomen in Bijlage I van de Regeling Administratie.
  • Dieren, opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG).

Meer informatie?
Kijk voor de volledige Regeling Administratie bezit en handel in beschermde dier- en plantensoorten op onze website: www.minlnv.nl/loket. Klik op Vergunning en ontheffing, CITES, Wet- en regelgeving en klik op Nationaal. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het CITES-bureau.

Valt uw papegaai onder de CITES regelgeving?
Op de website van UNEP-WCMC kunt u met de Latijnse naam van uw dier of plantsoort nagaan onder welke CITES-Bijlage de soort valt. Klik op 'Animals' (dieren) of 'Plants' (planten). Vink vervolgens 'Soorten' aan en klik op Zoeken. Vul (een deel van) de Latijnse naam in bij 'Genus' en
klik op Display Details. Tenslotte ziet u onder het tabblad 'Legal' welke Bijlage van toepassing is.
Neem bij twijfel altijd contact op met het CITES-bureau.
Link: www.unep-wcmc.org/eu/Taxonomy/index.cfm


Contactinformatie
U kunt het CITES-bureau bereiken op de volgende manieren:

Telefoon
Voor algemene vragen kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur gratis bellen met Het LNVLoket: 0800-22 333 22. Vanuit het buitenland: . Voor specifieke vragen belt u tussen 14.00 en 16.00 uur. U wordt dan doorverbonden met een medewerker van het CITESbureau.

Post (ook voor het toesturen van aanvraagformulieren)
Dienst Regelingen / CITES-bureau
Postbus 19530
2500 CM Den Haag

U kunt uw fax voor het CITES-bureau faxen naar: . Vermeld duidelijk op de fax dat
deze bestemd is voor het CITES-bureau.
Het CITES-bureau is ook per e-mail bereikbaar: cites@minlnv.nl.

 

Algemene informatie
Door middel van vergunningen en certificaten wordt de (commerciele) handel van meer dan 30.000 beschermde soorten planten en dieren gereguleerd. In Nederland wordt de CITES-regelgeving uitgevoerd door het CITES-bureau. Het CITES-bureau is onderdeel van Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Voor wie?
Veel mensen hebben beroepshalve of hobbymatig met beschermde planten en dieren te maken. Bijvoorbeeld:
- U koopt een papegaai in een dierenwinkel
- U neemt een souvenir mee van vakantie.
- U exporteert bloembollen;
- U kweekt en handelt bedrijfsmatig in vogels;
- U fokt hobbymatig reptielen;
- U neemt een schildpad over van een familielid die er niet meer voor kan zorgen.

CITES-regelgeving
Op internationaal niveau zijn de bedreigde soorten opgenomen in drie verschillende bijlagen. De bijlage waarin een soort is opgenomen bepaalt of internationale handel is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

De Europese Gemeenschap heeft de CITES-regelgeving vastgelegd in verordeningen. De Europese regelgeving kent naast de CITES-vergunningen het EG-certificaat voor eigendomsoverdracht en commerciele handelingen binnen de Europese Unie.

In Nederland is de Flora- en faunawet van kracht. Door deze wet kan CITES uitvoering geven aan de Europese regelgeving en zijn overtredingen strafbaar gesteld. De Flora- en faunawet kent een verbod op' het onder zich hebben' van bepaalde soorten. Voor particulieren geldt bijvoorbeeld een algeheel verbod op het houden van apen en de meeste katachtigen.

Waar kan ik een CITES vergunning of certificaat aanvragen?
U kunt een aanvraag voor een CITES vergunning of certificaat indienen bij het CITES-bureau. Op de internetsite www.minlnv.nlloket vindt u meer informatie over CITES in het algemeen, wet- en regelgeving en wordt uitgelegd hoe u een vergunning of certificaat kunt aanvragen. Kies bij onderwerpen voor 'Vergunning en ontheffing' en 'CITES'.  U kunt ook contact opnemen met het LNV-loket op 0800-2233322 of een e-mail sturen naar cites@minlnv.nl.

 


Share our website